Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de zorg liggen. Concreet beschrijft het Saffier: het niveau van de basiszorg, welke extra ondersteuning geboden kan worden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning.

SOP

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat het Saffier verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk ingeschreven kind.

Samen onderweg

Handelingsgericht werken

De kern van Handelingsgericht werken is dat er uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn of haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen het Saffier. Daarin wordt met name de positie van de ouders als partner benadrukt.

Florion onderwijsondersteuning

Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor de uitwerking en het vormgeven van het beleid op het gebied van ondersteuning, gebruikt het bestuur Florion onderwijsondersteuning (FLOO), centrum voor onderwijsondersteuning. Vanuit FLOO wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. Er vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Door FLOO worden leerlingen onderzocht en is er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Hiervoor wordt een arrangement opgemaakt.

Arrangementen

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Soms wordt de ondersteuning van de school vergroot door middel van een arrangement. Arrangeren is een methode van toewijzing van handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Meer informatie over arrangementen vindt u in de schoolgids.

SBO Het Speelwerk

De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, blijft voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven.

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs moeten aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, met als doel het bieden van passend onderwijs. Binnen zo’n samenwerkingsverband moeten naast de regulier basisscholen ook één of meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs participeren.
Het Saffier valt onder SWV 2305PO. Meer informatie over ons Samenwerkingsverband kunt u hier vinden.
Klik voor nog meer informatie op onderstaande brochure of bekijk het youtube fimpje.