Op het Saffier geven wij bijbelgetrouw onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Wij stimuleren een onderzoekende houding waarin de kinderen samen, in een klimaat van vertrouwen, hun mogelijkheden kunnen ontdekken en inzetten. Zo ontwikkelen zij zich tot wereldwijze kinderen van God.

In de praktijk betekent dit dat we de kinderen leren om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Dit doen we door ze eigen onderzoeksvragen en eigen doelen te laten stellen.

We werken thematisch door het hele kindcentrum heen. Door de verschillende vakken in samenhang aan te bieden, krijgt het meer betekenis voor de leerlingen. De thema’s hebben een link met de wereld om ons heen, er is ruimte voor het doen van onderzoek en het samenwerken. Voor rekenen, taal, spelling en Engels gebruiken we een methode.

We hebben het goed samen en vinden het belangrijk om dit ook zo te houden. Elk kind is uniek en eigen, we willen dat kinderen ook zo met elkaar omgaan. Daarom gebruiken we de kanjertraining voor een veilig pedagogisch klimaat.